KURSY

SZKOLENIA

STRZELECTWO

Głogów 15,10.2018r

S T A T UT

REVAN GROUP

NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

Postanowienia ogólne

Art.1

Osobą prowadzącą placówkę jest Pan Wojciech Chojnacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą REVAN GROUP

Numer NIP: 6931861339 REGON: 020097403 .

Placówka jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego.

Art.2

Placówka działa pod adresem: 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 31/10

Art.3

Placówka prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych dla dorosłych, na kursach i seminariach z zakresu:

1. ochrony osób i mienia,

2. detektywistyki,

3. bezpieczeństwa publicznego,

4. edukacji,

5. sportu i rekreacji

6. kwalifikacyjnych szkoleń zawodowych

7. rozwoju osobistego oraz zawodowego.

Art.4

Kurs jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowaną zgodnie z programem nauczania, przyjętym przez organizatora kształcenia.

Art.5

Seminarium (szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte, warsztat) jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat, realizowaną zgodnie z programem przyjętym przez organizatora kształcenia.


 

Art.6

Placówka stosuje i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne oraz posiada narzędzia monitorowania jakości prowadzonego kształcenia.

Art.7

Placówka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz U. z 2018 roku poz. 996 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

Art.8

Kierownictwo Placówki

  1. Placówką kieruje Dyrektor Placówki mianowany przez prowadzącego Placówkę.

     

Art.9

Do zadań Dyrektora Placówki należy w szczególności:

1. Organizowanie pracy Placówki pod względem merytorycznym i dydaktycznym;

2, Organizowanie kształcenia;

3. Angażowanie kadry dydaktycznej i pracowników;

4. Wyposażenie dydaktyczne Placówki;

5. Nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy;

6. Określanie kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej;

7. Zatwierdzanie programów nauczania;

8. Tworzenie narzędzi do ewaluacji prowadzonego kształcenia i nadzór jej przebiegiem;

9. Powoływanie komisji egzaminacyjnych oraz określanie zakresu i trybu przeprowadzania egzaminu;

10. Prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń;

11. Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej ze sprzedażą, organizacją i oceną szkoleń i kadry dydaktycznej;

12. Budowanie pozytywnego wizerunku Placówki jako organizatora profesjonalnego i wysokiej jakości kształcenia.


 

Art.10

Kadra dydaktyczna – wykładowcy

 

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzą osoby (wykładowcy), których poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego, w tym również dydaktycznego jest odpowiedni do prowadzonego kształcenia.

Art.11

Wykładowcą może być wyłącznie osoba, która posiada:

1. Wykształcenie kierunkowe na poziomie co najmniej szkoły średniej. Obowiązkowe jest uzupełnienie wykształcenia kierunkowego uprawnieniami zawodowymi pedagogicznymi;

2. doświadczenie zawodowe – praktyczną, dogłębną i specjalistyczną wiedzę w określonej dziedzinie;

3. umiejętności dydaktyczno – metodyczne, tworzenia programów nauczania dla dorosłych, doboru materiałów dydaktycznych, wyboru metod nauczania, znajomość technik trenerskich;

4. wysoką kulturę organizacyjną – punktualność, dotrzymywanie terminów,

5. wysoką kulturę osobistą – poprawny język, schludny wygląd, przyjazny sposób bycia, spokój, opanowanie,

6. etyczny sposób postępowania – poufność informacji, prawa autorskie, poszanowanie konkurencji,

Art.12

Decyzję o podjęciu współpracy z wykładowcą podejmuje Dyrektor Placówki na podstawie przedstawionych dokumentów, okazanych dyplomów, świadectw i innych certyfikatów oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Współpraca zawierana jest w perspektywie długofalowej na podstawie umowy o współpracy.

Art.13

Do obowiązków Wykładowcy należy, w szczególności:

1. Stworzenie autorskiego programu kształcenia w określonym temacie wraz z materiałami dydaktycznymi dla słuchaczy;

2. Dostosowanie odpowiedniej metody nauczania;

3. Wykorzystanie środków dydaktycznych, zgodnie z programem;

4. Prezentowanie aktualnego stanu wiedzy;

5. Wyczerpanie pełnego programu kształcenia, zgodnie z harmonogramem;

6. Przeprowadzenie ćwiczeń i podawanie przykładów odpowiadających treści prowadzonych zajęć;

7. Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi w sprawach poruszanych przez słuchaczy;

8. Przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć oraz przerw pomiędzy zajęciami;

9. Poszanowanie godności osobistej słuchaczy;

10. Przestrzeganie wymogów obowiązującego prawa w zakresie ochrony praw autorskich i ochrony dóbr osobistych;

11. Dochowanie tajemnicy we wszystkich sprawach, z którymi miał możliwość zapoznać się w trakcie prowadzenia zajęć;

Art.14

Wykładowca ma prawo do:

1. Poznania strategii działania Placówki;

2. Odpowiednio wyposażonych pomieszczeń dydaktycznych;

3. Wsparcia organizacyjno-sekretarskiego w trakcie przygotowania i prowadzenia zajęć;

4. Informacji o poziomie wiedzy, doświadczenia i wykonywanego zawodu grupy, która będzie kształcona;

5. Zapoznania się oceną słuchaczy na temat przygotowania wykładowcy i prowadzonych zajęć;

6. Zgłaszania Dyrektorowi Placówki wszelkich uwag dotyczących kształcenia;

7. Rocznej oceny Dyrektora Placówki;

8. Udziału – w charakterze słuchacza – w kursach i seminariach organizowanych przez Placówkę;

9. Poszanowania godności osobistej;

10. Wynagrodzenia;

Art.15

Pracownicy

 

Pracownicy Placówki zatrudnieni na stanowiskach menedżera szkoleń i asystenta szkoleń mają obowiązek ścisłej współpracy z wykładowcą na każdym etapie prowadzonego  kształcenia.

Art.16

Do zadań menedżera szkoleń należy realizowanie polityki Placówki w zakresie sprzedaży i organizacji kształcenia w przydzielonym segmencie, w tym w szczególności:

1. Przyjmowanie zgłoszeń od słuchaczy;

2. Powielenie dla każdego słuchacza materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowcę;

3. Przekazywanie wykładowcy wszelkich informacji na temat potrzeb i oczekiwań słuchaczy w zakresie kształcenia;

4. Opracowanie zagregowanej opinii na temat jakości kształcenia na podstawie ankiet wypełnianych przez słuchaczy i powiadamianie o niej wykładowcę, po zakończeniu każdego wykładu;

5. Współpraca z wykładowcą na każdym etapie prowadzonego kształcenia;

6. Przestrzeganie procedur w zakresie sprzedaży usług szkoleniowych i organizacji kształcenia;

7. Efektywna, dwustronna komunikacja ze wszystkimi uczestnikami procesu kształcenia;

8. Prowadzenie rozliczeń i pełnej dokumentacji kształcenia;

Art.17

Do zadań asystenta szkoleń należy przygotowanie sal dydaktycznych i wyposażenia oraz  organizacyjna obsługa wykładów w trakcie ich trwania, w tym w szczególności:

1. Otwarcie sal dydaktycznych dla słuchaczy na co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem wykładu;

2. Przygotowanie i sprawdzenie wyposażenia dydaktycznego;

3. Przygotowanie serwisu kawowego;

4. Sprawdzenie listy obecności;

5. Rozdanie słuchaczom materiałów dydaktycznych;

6. Rozdanie i zebranie od słuchaczy ankiet na temat jakości wykładu;

Art.18

Zasady przyjmowania słuchaczy

 

Organizator kształcenia prezentuje katalog oferowanych kursów/seminariów za pośrednictwem ogłoszeń w prasie i mediach oraz za pośrednictwem stron internetowych , portali gospodarczych i społecznościowych. Każda jednostkowa oferta zawiera stale elementy takie, jak: temat kursu/seminarium, cel i korzyści, program nauczania, czas trwania i miejsce prowadzenia zajęć, adresatów, do których kierowana jest oferta oraz cenę.

Art.19

Słuchaczem kursu/seminarium jest osoba, której udział został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Placówki udostępnionym po zgłoszeniu chęci uczestnictwa osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej facebook.com/REVANGROUP/ bądź pocztą elektroniczną i dostarczonym osobiście bądź odesłanym : listem, faxem lub e-mailem, a jego przyjęcie zostało potwierdzone przez menedżera szkoleń i opłacone w całości w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Art.20

Liczba miejsc na poszczególnych kursach/seminariach jest ograniczona. Na etapie wstępnym określa się każdorazowo maksymalną liczbę słuchaczy biorąc pod uwagę wielkość sali dydaktycznej, w której będzie prowadzone kształcenie oraz program nauczania. W trosce o wysoką jakość kształcenia liczba ta nie jest przekraczana.

Art.21

Słuchacze przyjmowani są do Placówki według kolejności zgłoszeń.

Art.22

 

Zasady skreślania z listy słuchaczy


 

Słuchacz może zostać skreślony z listy w przypadku gdy:

1. Uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie;

2. Stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia słuchaczy;

3. Organizator stwierdzi uzyska informację iż wobec słuchacza toczy się postępowanie karne lub został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

4. Słuchacz celowo zataił istotne informacje dyskwalifikujące go do uczestnictwie w danym rodzaju szkolenia.

5. Nieuzasadniona absencja słuchacza w szkoleniu jest wyższa niż 20% ogółu godzin szkolenia.

6. Słuchacz nie zdał:

a) egzaminów wstępnych dopuszczających do uczestnictwa w danej formie szkolenia,

b) w pierwszym terminie egzaminów końcowych przewidzianych podczas szkolenia,

c) egzaminów dopuszczających do egzaminu końcowego przewidzianych w szkoleniu w terminie poprawkowym.

7. Słuchacz nie uregulował w terminie wszystkich opłat za szkolenie w którym uczestniczy lub do którego zgłosił swój udział.

Art.23

Decyzje o skreśleniu z listy słuchaczy podejmuje Dyrektor Placówki na wspólny wniosek wykładowcy i menedżera szkoleń. Decyzja ta przekazywana jest słuchaczowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

Art.24

Słuchacz może odwołać się od tej decyzji do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w ciągu 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.

Art.25

Osobie skreślonej z listy nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty, w całości lub w części.

Art.26

 

Prawa i obowiązki słuchaczy


 

Rezygnacja z udziału w kursie/seminarium złożona w trakcie trwania szkolenia lub nieobecność zgłoszonej osoby na zajęciach nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny.

Art.27

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji gdy – za zgodą słuchacza – kurs/seminarium rozpoczyna się przed upływem 10 dni licząc od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego.

Art.28

Prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty przysługuje w sytuacji gdy warunki umowy: terminy szkolenia, czas trwania szkolenia, cena szkolenia przedstawione w ofercie szkoleniowej nie są dotrzymane. W przypadku zmiany terminu  przez Organizatora, słuchacz ma prawo do wyboru nowego zaproponowanego przez Organizatora terminu lub zwrotu w całości wniesionej zapłaty.

Art.29

Słuchacz ma prawo do wyrażania własnych opinii na temat kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia, poziomu merytorycznego i organizacyjnego zajęć, wypełniając ankiety ewaluacyjne lub bezpośrednio do menedżera szkoleń.

Art.30

Do obowiązków słuchacza należy:

1. Regularne i punktualne przybywanie na zajęcia oraz praktyki zawodowe.

2. Podpisywanie listy obecności;

3. Sumienne wykonywanie poleceń wykładowcy związanych z realizacją treści programowych;

4. Przystąpienia do egzaminu sprawdzającego jeżeli taki przewidziany jest w programie nauczania.

5. Poszanowanie godności osobistej wykładowcy oraz innych słuchaczy

6. Współdziałanie w kształtowaniu przyjaznych i serdecznych stosunków w grupie;

7. Niezwłoczne powiadomienie organizatora szkolenia o wystąpieniu w przesłanek zaistniałych w art.22 pkt. 2,3 i 4.


 

Art.31

 

Finansowanie Placówki


 

Środki finansowe na działalność Placówki pochodzą z opłat wnoszonych przez słuchaczy szkoleń lub płatników.


 


 

Art.32

Zmian w Statucie może dokonywać osoba prowadząca Placówkę


 

Art.33

Statut wchodzi w życie z dniem 29.10.2018r.


 

O naszej firmie

 

REVAN GROUP jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

RSPO: 269663, RIS: 2.02/00213/2017

 

Nazwa firmy

REVAN GROUP

Wojciech Chojnacki

ul. Przemysłowa 31/10,

67-200 Głogów